opis.

  • NAZWA PROJEKTU: Logo Time4Fun
  • KATEGORIA: Logotyp
  • KLIENT: Firma Time 4 Fun
  • PROGRAMY: Corel, Photoshop