opis.

  • NAZWA PROJEKTU: Logo Ergia
  • KATEGORIA: Logotyp
  • KLIENT: Firma Ergia Polska
  • PROGRAMY: Corel, Photoshop